ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ»- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 6/3/2023

Posted by

Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ» έπειτα από την έκδοση της υπ’ αρ. αριθμ. 13-11-2019/3836 Απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και την τροποποίηση αυτής για την πράξη με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ», με κωδικό ΟΠΣAA 0010897249, για την οποία εντάχθηκε στην Υποδράση 19.2.4.5, του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)» Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. , προτίθεται να προμηθευτεί μουσικά όργανα. Για το λόγο αυτό δημοσιεύει τον παρόντα διαγωνισμό ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει σε φυσικό φάκελο την προσφορά του για την προμήθεια των μουσικών οργάνων που αναφέρονται στη συνέχεια.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 2.400,81 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% : 2.977,00 ευρώ.

Ο διαγωνισμός ξεκινάει από σήμερα 06 Μαρτίου 2023 και εντός 5 ημερολογιακών ημερών θα πρέπει η προσφορά των ενδιαφερομένων για την προμήθεια των μουσικών οργάνων να παραδοθεί σε κλειστό φυσικό φάκελο στην έδρα του συλλόγου Δεδούση 3, στη Νεάπολη Βοϊου Κοζάνης.