ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΪΟΥ ΣΤΙΣ 25-7-2023

Posted by

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου η οποία θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Σιάτιστα, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 136/09.07.2022), την 25η του μηνός Ιουλίου του έτους 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1Αποδοχή των όρων παραχώρησης κατά χρήση του δασικού κτιρίου (Δασονομείου Σιάτιστας) στο Δήμο Βοΐου. – Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
2Έγκριση της 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Βοΐου έτους 2023. – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
3Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Βοΐου Γ΄ τριμήνου έτους 2021.  – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
4Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Βοΐου Δ΄ τριμήνου έτους 2021.  – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
5Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Βοΐου Α΄ τριμήνου έτους 2022.  – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
6Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Βοΐου Β΄ τριμήνου έτους 2022.  – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
7Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Βοΐου Γ΄ τριμήνου έτους 2022.  – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
8Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Βοΐου Δ΄ τριμήνου έτους 2022. – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
9Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βοΐου και της Κοινωνικής  Συνεταιριστικής  Επιχείρησης με την επωνυμία: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΟρίΖΩΝΤΑΣ». – Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
10Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 23/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Βοΐου που αφορά: «Δεύτερη τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2023». – Εισηγήτρια η κ. Κουτσή Α. Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. 
11Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 21/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Βοΐου που αφορά: «Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Α΄ τριμήνου προϋπολογισμού έτους 2023». – Εισηγήτρια η πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ κ. Κουτσή Α.
12Έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, που προτείνει η μελέτη με τίτλο: «Μέτρα κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στην περιοχή του 3ου Δημοτικού Σχολείου Σιάτιστας», βάσει του άρθρου 52 παρ. 1 του Κ.Ο.Κ. – Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
13Έγκριση 3ης Παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ». – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
14Λήψη απόφασης για την έγκριση ονοματοδοσίας και μετονομασίας οδών στη Σιάτιστα. – Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
15Λήψη απόφασης για την έγκριση ονοματοδοσίας και μετονομασίας οδών στην Εράτυρα. – Εισηγήτρια η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολαΐδου Ε.
16Έγκριση τοποθέτησης ενημερωτικής πινακίδας στο πάρκου εισόδου του οικισμού Νεάπολης. – Εισηγήτρια η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολαΐδου Ε.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  1. Δήμαρχο Βοΐου 2. Προέδρους Κοινοτήτων 3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς 4. Εφημερίδες Κοζάνης
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευανθία Νικολαΐδου