ΤΑΚΤΙΚΗ – ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΪΟΥ ΣΤΙΣ 8-8-2023

Posted by

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου η οποία θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 136/09.07.2022), την του μηνός Αυγούστου του έτους 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Σιάτιστα, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βοΐου και του Ιδρύματος με την επωνυμία “Ίδρυμα Μιχαήλ και Αλεξάνδρας Κουκουλίδου” για την υλοποίηση του έργου: «Διαμόρφωση βόρειας εισόδου πόλεως Σιάτιστας». – Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
2Έγκριση της 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Βοΐου έτους 2023. – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
3Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Βοΐου Α΄ τριμήνου έτους 2023.  – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
4Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Βοΐου Β΄ τριμήνου έτους 2023.  – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
5Διαγραφή οικονομικών υποχρεώσεων (οφειλών) του Δήμου Βοΐου. – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
6Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ». – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
7Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ». – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
8Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΠΡΟΥΛΑΣ». – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
9Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Κ. ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ». – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
10Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ». – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
11Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ». – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
12 Έγκριση της μελέτης προσωρινών μέτρων ρυθμίσεων κυκλοφορίας για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ “ΜΠΟΥΝΟΣ” ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ» (15/2023 αποφ.  ΕΠΖ). – Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
13Έγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ 2» του Δήμου ΒΟΪΟΥ. – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Πήττας Θ.
14Κατάργηση της θέσης του περιπτέρου στην οδό 28ης Οκτωβρίου της Σιάτιστας και απομάκρυνση κουβουκλίου. (16/2023 αποφ.  ΕΠΖ). – Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Ζευκλής Χ.
15Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις στη Δομή Πενταλόφου. – Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Πάτρα Ν.
16Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου. – Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Πάτρα Ν.
17Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στις Κοινότητες Νεάπολης & Γαλατινής Δήμου Βοΐου. – Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγιάγκας Γ.
18Αίτηση κ. Βασιλειάδη Ιωάννη του Σωκράτη (μετακίνηση Ηρώου Πυλωρίου). – Εισηγήτρια η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολαΐδου Ε.

Θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της εφαρμογής e:Presence.gov.gr με την προϋπόθεση οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι να ενημερώσουν το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου έως τις  8/8/2023  και ώρα 11.00. Το σύστημα θα ανοίξει από τις 17.30,προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν τεχνικά προβλήματα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  1. Δήμαρχο Βοΐου 2. Προέδρους Κοινοτήτων 3. Τοπικούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς 4. Εφημερίδες Κοζάνης
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευανθία Νικολαΐδου