Διακρατικό εργαστήριο για την ολοκλήρωση του έργου SmartROOT

Posted by

Με την διοργάνωση της εκδήλωσης “Management and Education in Mixed Farming Systems” ολοκληρώθηκε το έργο SmartROOT, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ υπό τον συντονισμό του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ).

Η εκδήλωση που έλαβε χώρα την Τετάρτη 30/8/2023 στη Νέα Πανεπιστημιούπολη του ΠΔΜ στην ΖΕΠ Κοζάνης, συγκέντρωσε πλήθος ακαδημαϊκών, επαγγελματιών και πτυχιούχων στους τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της πληροφορικής και των οικονομικών. Οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν από την Επίκουρη Καθηγήτρια του ΠΔΜ, κ. Σταματία Μπίμπη για τον αντίκτυπο των εργαλείων πληροφορικής στα Συστήματα Μικτής Γεωργίας, τον ρόλο της επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented reality) και τις εκπαιδευτικές ανάγκες της αγοράς στο πλαίσιο των Συστημάτων Μικτής Γεωργίας.

Μέσω του SmartROOT δημιουργήθηκε ένα δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και του αγροτικού τομέα, για την εξοικείωση των αγροτών και των ενδιαφερόμενων με σύγχρονα εργαλεία για την υποστήριξη των αγροκαλλιεργειών έναντι της κλιματικής αλλαγής. Τελικός στόχος του προγράμματος ήταν η σχεδίαση ενός κοινού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών μεταξύ των συνεργαζόμενων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, επικεντρωμένο στα Συστήματα Έξυπνης Γεωργίας (Mixed Farming Systems) και την εισαγωγή εργαλείων τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://smartroot.eu/transnational_workshop_on_conclusion_of_smartroot_project_open_synergies_and_further_exploitation/